VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Těmito obchodními podmínkami, platnými od 1. 8. 2019 se řídí všechny dodávky výrobků a zboží (dále jen zboží) dle přijatých objednávek od kupujících, doručených prodávajícímu od  1.8.2019 a jsou nedílnou součástí každé dodávky.

1) Kupní smlouva

Na základě objednávky bude vždy vypracovaná kupní smlouva. Pokud není návrh kupní smlouvy vypracován, platí pro dodávku zboží objednávka kupujícího a písemné nebo telefonické potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je vázán návrhem na uzavření kupní smlouvy po dobu pěti (5) pracovních dnů ode dne odeslání návrhu. Smlouva nabývá právní účinnosti potvrzením návrhu kupní smlouvy statutárním nebo zplnomocněným zástupcem kupujícího a doručením (poštou nebo elektronicky) jejího originálu a případně i kopie plné moci prodávajícímu ve výše stanovené lhůtě. V případě nedodržení této lhůty může prodávající od návrhu kupní smlouvy odstoupit nebo posunout termín plnění o počet pracovních dnů, o které nebyla kupujícím dodržena pětidenní lhůta na doručení potvrzeného originálu kupní smlouvy zpět prodávajícímu, o čemž prodávající kupujícího vyrozumí.

2) Předmět smlouvy

Pro rozsah dodávky zboží platí specifikace uvedená v nabídce prodávajícího.

3) Termín plnění

Termín plnění uvedený prodávajícím v kupní smlouvě nezahrnuje dobu dopravy zboží pro zákazníka. Při platbě na zálohu je zboží zařazeno do výroby až po připsání zálohové platby v plné výši na účet prodávajícího. V případě, že kupující neuhradí zálohovou platbu ani do pěti pracovních dnů po termínu plnění, může prodávající od smlouvy odstoupit. Expedice zboží je nejpozději do stodvaceti (120) dnů od zadání do výroby. Prodávající je oprávněn odložit expedici zboží kupujícího až do doby úhrady všech pohledávek po lhůtě splatnosti.

4) Místo a způsob dodání

Místem dodání je vždy adresa uvedená v kupní smlouvě..
V kupní smlouvě uvede prodávající požadovaný způsob dopravy, který uvedl kupující v objednávce.

b) VLASTNÍ ODVOZ – z místa výroby prodávajícího si zajišťuje kupující na vlastní náklady, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.  Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží v místě dodání. Pokud kupující neodebere zboží dle kupní smlouvy připravené v místě dodání do pěti pracovních dnů po termínu plnění a pokud toto prodlení nevzniklo chybným jednáním na straně prodávajícího, může prodávající za další dny účtovat kupujícímu náklady na skladování. Ceny za skladování a manipulaci budou vyčísleny dle aktuálních sazeb.

 

6) Průvodní dokumentace

Součástí dodávky jsou příslušné „Provozní a montážní předpisy“, dodací listy.

7) Technické podklady

Ke všem technickým, projekčním, montážním, servisním a propagačním podkladům,  si  společnost MODUL HOUSE s.r.o. vyhrazuje vlastnické a autorské právo. Tyto podklady mohou být kopírovány pouze se souhlasem prodávajícího.

8) Výhrada vlastnického práva ke zboží

Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží dnem splnění všech závazků vyplývajících z kupní smlouvy. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží dle této kupní smlouvy úplné vyrovnání i všech předchozích finančních závazků. Do té doby zůstává zboží majetkem prodávajícího. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím (§ 2132).

9) Platební podmínky

V kupní smlouvě uvede prodávající požadovaný způsob úhrady:

a) U zakázek vyžaduje prodávající platbu předem formou zálohové faktury, pokud se nedohodne prodávající s kupujícím jinak.

b) U atypických zakázek (zakázky podle požadavků zákazníka/kupujícího) vyžaduje prodávající platbu kupní ceny předem formou zálohové faktury, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Úhrada zálohové faktury musí být prokazatelná před objednáním zboží).
c) Pokud není ujednáno jinak je splatnost faktur prodávajícího stanovena na pět (5) dní ode dne vystavení faktury.

10) Slevy a bonusy

Prodávající poskytuje kupujícímu slevy z ceny dle platného systému slev a bonusů.
Sleva dohodnutá v této kupní smlouvě se vztahuje pouze na dodávku dle této konkrétní kupní smlouvy.

11) Záruka za jakost a uplatnění práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá jeho prvnímu kupujícímu za to, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k účelu specifikovanému v technické dokumentaci nebo, že si zachová vlastnosti dle této dokumentace. Na zboží uvedené v platném ceníku poskytuje prodávající standardní záruční dobu 24 měsíců ode dne převzetí. Prodlouženou záruku lze sjednat pouze při dodržení specifických podmínek při dodržení servisních a revizních činností kupujícího, které stanoví prodávající a budou specifikovány v kupní smlouvě. Záruka se vztahuje na vady zboží, funkční vady a vady vzniklé při výrobě. Montáž, příp. instalace zboží musí být provedena na základě montážního návodu, který je součástí předávací dokumentace. Instalace/montáž musí být prováděna výhradně odbornou montážní firmou s oprávněním dle Živnostenského zákona a dalších souvisejících předpisů, příp. jinou osobou přesně podle montážního návodu. Před uvedením vybraného typu zboží do provozu musí být provedeny výchozí revize. Uvedení do provozu musí provést odborně způsobilá osoba a zabezpečení jištění a ochrany zboží s použitím prodávajícím předepsaných nebo doporučených prvků a komponentů. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho používáním a vady vzniklé nesprávnou montáží, příp. chybou v projektové dokumentaci, manipulací, obsluhou, nevhodným skladováním nebo přepravou, nevhodným elektrickým jištěním, nedodržením předepsaného napětí, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem, úpravou nebo demontáží, opravou s použitím nevhodných dílů, nevhodným použitím, nedodržením provozních podmínek, živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby, zásahem do zboží neoprávněnou osobou. Reklamaci/uplatnění práva z vadného plnění na zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně e-mailem. V reklamaci kupující uvede popis závady, případně číslo dodacího listu nebo faktury a místo instalace reklamovaného výrobku. Na základě této písemné reklamace a dle povahy závady dohodne prodávající bez zbytečného odkladu s kupujícím způsob a termín řešení reklamace. Do této doby nesmí být reklamovaný výrobek demontován. Pro uznání reklamace je kupující povinen předložit záruční list, příp.  zprávu o výchozí revizi, předávací protokol, který byl vypracována před předáním výrobku objednateli. Vypracování servisního protokolu a rozhodnutí o oprávněnosti reklamace provede servisní technik prodávajícího maximálně do pěti pracovních dnů. V případech nutnosti posouzení vady třetí stranou nejpozději do 30 dnů. Náklady kupujícího s uplatněním reklamace nese kupující. V případě uznání reklamace prodávajícím nese přímé náklady reklamačního řízení prodávající. Přímými náklady se rozumí náklady na materiál a práce spojené s opravou vadného zboží. V případě, že reklamace není oprávněná, účtuje prodávající kupujícímu všechny náklady, které mu v souvislosti s odstraněním závady vznikly. Výběr zboží pro určitý účel provádí a odpovědnost za zvolený výběr a použití nese v plné míře kupující.

 

13) Odpovědnost za škodu

Prodávající odpovídá za případnou škodu pouze v tom rozsahu, v jakém byla sjednána v příslušné kupní smlouvě. Prodávající neodpovídá za prodlení a poškození s dodávkou způsobené přepravcem.

14) Všeobecná ujednání

Jakékoliv odchylky od těchto podmínek jsou platné pouze tehdy, jsou-li písemně potvrzeny oběma smluvními stranami, například konkrétní kupní smlouvou. Odchylky ujednané ve smlouvě mají přednost před těmito podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy pozbývají právní účinnosti jakákoliv předchozí ujednání vztahující se k jejímu obsahu. Dodatky a změny této smlouvy jsou platné jen v písemné formě, potvrzené oběma stranami. Případné nákupní podmínky kupujícího, lišící se od těchto podmínek, nejsou pro prodávajícího závazné ani v případě, že je prodávající výslovně neodmítne. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě prohlášení konkurzu na kupujícího nebo podání návrhu na prohlášení konkurzu na kupujícího nebo v případě rozhodnutí kupujícího o jeho vstupu do likvidace.

15) Vyšší moc

V případě vyšší moci (požár, živelné pohromy, války, stávky, akty státních orgánů nebo jiné události, kterým prodávající nebo dodavatel prodávajícího nemůže zabránit) je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy jednostranně odstoupit, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Jakákoliv dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Prodávající je povinen informovat kupujícího o vzniku takové události písemně e-mailem.

16) Všeobecná ustanovení

Záležitosti, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Případné změny těchto obchodních podmínek je oprávněn provést prodávající jednostranně s tím, že rozhodující je znění těchto obchodních podmínek platné ke dni uzavření příslušné kupní smlouvy.

Prodávající:
MODUL HOUSE s.r.o.
Krátká 13
Kutná Hora 284 01                                                                          

V Kutné Hoře dne: 1.8.2019