Ujednání o zpracování osobních údajů

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Podnikatel a zákazník uzavřeli smlouvu o dílo. V rámci tohoto právního vztahu bude podnikatel zpracovávat osobní údaje zákazníka v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále též jen „obecné nařízení“) za následujícími účely:

1) Realizace smluvního vztahu – Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je podnikatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

2) Marketingové využití údajů – Podnikatel je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Obdobně je jeho oprávněným zájmem zpracovávat na základě předchozího kontaktu se zákazníkem osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem přímého marketingu. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu, resp. vyslovení námitky ze strany zákazníka podle článku 21 odst. 2 obecného nařízení. Zákazníksouhlasí nesouhlasí se zpracováním svých dalších osobních údajů, které podnikatel v průběhu smluvního vztahu získá (např. nákupní zvyklosti zákazníka), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

Správce a zpracovatel údajů

Podnikatel veškeré zpracování osobních údajů provádí sám a vlastními prostředky – MODUL HOUSE s.r.o., se sídlem Krátká 13, 284 01 Kutná Hora, IČO: 29149771, DIČ: CZ29149771, e-mail: modulhouse.kh@gmail.com.

Příjemci údajů

Podnikatel osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud). Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů.

 

Práva zákazníka

Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy. Zákazník má především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz článek 15 obecného nařízení).

Podnikatel je povinen zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka. Zákazník, který se domnívá, že podnikatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle článku 21 obecného nařízení právo vznést námitku. Dále může vůči správce uplatnit právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, případně právo na přenositelnost údajů.

V každém případě, kdy se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud podnikatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo zákazník s vyjádřením podnikatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající:
MODUL HOUSE s.r.o.
Krátká 13
Kutná Hora 284 01                                                                          

V Kutné Hoře dne: 1.8.2019